Pályázat

Tájékoztatás - Szennyvíz


TÁJÉKOZTATÁS

Értesítjük a lakosságot, hogy Vajszló nagyközség teljes területén a szennyvízhálózat kiépítése megtörtént. A közcsatornára történő rákötésekre így folyamatosan lehetőség van minden ingatlan vonatkozásában, melynek elvégzését követően azt szíveskedjenek haladéktalanul a Vajszlói Közös Önkormányzati Hivatalban (Vajszló, Széchenyi u.13.) bejelenteni.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a vajszlói szennyvíztelep a közeljövőben bezárásra kerül, mivel további üzemeltetésének jogi és technikai feltételeit az önkormányzat már nem tudja biztosítani. A szippantott szennyvíz elszállítása ezért a környező befogadó telepekre történhet, ami jelentősen meg fogja növelni a szennyvízszippantási szolgáltatás költségét és így az azért fizetendő szolgáltatási díj összegét is.

Emellett a környezetterhelési díjról szóló 2003.évi LXXXIX. törvény 11-14.§-ban foglalt rendelkezések alapján, aki nem köt rá a közcsatornára, talajterhelési díjfizetési kötelezettsége keletkezik. Ez alól csak akkor mentesülhet, ha külön jogszabályok szerint egyedi szennyvízelhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz vagy szennyvíztárolójából, számlával igazolt módon, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.

Ennek alapján a szennyvízhálózatra történő rákötéseket szíveskedjen mindenki - saját érdekében - a lehető legrövidebb határidőn belül megtenni, hogy a jövőben a fentiekben leírt jelentős fizetési kötelezettségek ne terheljék.

Vajszló Nagyközség Önkormányzat

Képviselő-testülete

Kitüntető címek adományozása Vajszló településen


Kedves Vajszlóiak!

Kérjük szíves segítségüket!

A lenti hivatkozásra kattintva elérhető kérdőíven Vajszló díszpolgára, és "Vajszló Nagyközségért - a köz szolgálatáért" címek adományozására tehet javaslatot.

Köszönjük!

Kitüntető címek adományozása Vajszló településen

TÁJÉKOZTATÁS - Kutak (2023.03.29.)

 

TÁJÉKOZTATÁS

Meghosszabbította a kormány az ásott és fúrt kutak ügyintézését. Az engedély nélkül létesített kutak vízjogi fennmaradási engedélyezésére 2023. december 31-ig van lehetőség.

2018. december 21-én hatályba lépett az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény, amely módosította a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény fúrt kutak bejelentéséhez kapcsolódó határidejét. A módosítás értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki a módosítás hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízi létesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet alapján a jegyző engedélye szükséges

1, a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

2, aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvíz-készlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

3, ab) épülettel vagy annak építésére jogosító határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és

4, ac) nem gazdasági célú vízigény

5, b) az ab) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízi létesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.

Házi ivóvízigény kielégítése esetén szükséges a vízminőség évenkénti vizsgálatának elvégeztetése.

Fontos, hogy a fennmaradási engedélyezési eljárást a jogalkotó kiterjeszti mind az ásott, mind a fúrt kutakra. Vagyis minden olyan kútra vonatkozóan fennmaradási engedélyt kell kérni, amelyet engedély nélkül létesítettek.

Röviden összefoglalva a feltételeket, a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet, 500 m3/év vízigénybevétel alatti, a kút épülettel rendelkező ingatlanon van, magánszemély a kérelmező, a kút ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja; a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál, akkor a fennmaradási engedélyezés a jegyző hatáskörébe tartozik.

Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor nem a jegyző, hanem az illetékességgel rendelkező Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása.

Aki legkésőbb 2023. december 31-ig nem kér fennmaradási engedélyt az engedély nélkül vagy eltérően létesült kútra, annak 2024. január 1-jétől vízgazdálkodási bírságot kell fizetnie.

A kérelem benyújtásához formanyomtatvány kitöltése szükséges (a mellékleteivel együtt) , amely a Vajszlói Közös Önkormányzati Hivatalban szerezhető be vagy a következő hivatkozásokon érhető el: 

Adatlap (ásott kút)
Adatlap (fúrt kút)
KÉRELEM (kutak engedélyezése)

A kérelmet – a 41/2017.(XII.29.) BM rendeletben és a 101/2007.(XII.23.) KvVM rendeletben meghatározottak szerinti mellékletekkel - jegyző részére szükséges benyújtani.

Illetékek, Díjak

Az engedélyezési eljárás mentes az illeték- és díjfizetési kötelezettség alól.

Az eljárás során felmerülő egyéb költségek, valamint a dokumentáció készítés költségei a kérelmezőt terhelik. A kutak dokumentálása és felmérése, a törvényben előírt jogosultsággal végezhető.

A Belügyminisztérium tájékoztatója alapján az eljárások célja, hogy e vízilétesítmények regisztrálva legyenek, adatbázisba kerüljenek, illetve, hogy a vízkészletekkel való gazdálkodás és a felszín alatti vizek minősége nyomon követhető legyen. Vízkészleteink és környezetünk megóvása közös érdekünk.

Szennyvízbekötési kérelem

MSZ 03 2021 001 szennyvízbekötési kérelem page 0001MSZ 03 2021 001 szennyvízbekötési kérelem page 0002

Település körzeti megbízottjának elérhetősége

korzeti megbizott elerhetoseg page 0001